၂၀၂၀-၂၀၂၁ပညာသင်နှစ်လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာ(၁)နှစ်သင်တန်း၊(PPTT) အမှတ်စဉ်(၇/၂၀) အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *